Психологически профил

hr touch

ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗМЕРВАНЕ

• Важен елемент от процеса на подбор е и психологическото измерване на различни личностни характеристики, свързани с позицията, за която се кандидатства.

• Разбира се, нито един психометричен метод не може да измери всички аспекти на личността. Могат да бъдат наблюдавани само някои черти и способности. Резултатите от анализа са по-скоро силна индикация за определена способност.
• Финалният профил на кандидата се интерпретира в контекста на информацията за него, получена както от автобиографията, така по време на самото интервю.

Какво е необходимо, за да бъде едно измерване точно и прецизно?
Валидност: Това качество е доказателство, че един тест измерва това, за което е предназначен. В скала за проверка продажбени умения, се предполага, че хората, които активно се занимават с продажби ще имат по-високи резултати от други, чиято работа е свързана с административни дейности например.
Надеждност: Тя дава гаранцията, че при повторно провеждане на теста, резултатите ще бъдат същите като при първоначалното.
Консистентност: Това означава, че измерваме реални и стабилни черти и че резултатите от изследването не са повлияни от други черти и умения. Например, резултатът от изследване на скала за ориентираност към риск трябва да зависи само от индивидуалното поведение, насочено към риска.